انواع داده‌های آماری و مراحل انتخاب نمونه مناسب تحقیق

پس از گردآوری داده‌هایی که فرآیند تجزیه‌وتحلیل آماری و آزمون فرضیه‌ها بر اساس آنها انجام می‌شود، محقق باید نوع داده‌های مورد استفاده را بداند؛ زیرا هر نوع داده‌ای آزمون‌های خاص خودش را دارد و عدم آگاهی محقق از این موضوع باعث می‌شود که وی در این زمینه دچار خطاهای جدی در تحقیقات خود شود و […]