کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
5250 تومان
6،975 تومان
8،750 تومان
11،400 تومان
1 هفته
500
10،500 تومان
13،950 تومان
17،500 تومان
22،800 تومان
1 هفته
750
15،750 تومان
20،925 تومان
26،250 تومان
34،200 تومان
1 هفته
1000
21،000 تومان
27،900 تومان
35،000 تومان
45،600 تومان
1 هفته