کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
25،315 تومان
34،700 تومان
52،100 تومان
74،200 تومان
مادام‌العمر
500
50،630 تومان
69،400 تومان
104،200 تومان
148،400 تومان
مادام‌العمر
750
75،945 تومان
104،100 تومان
156،300 تومان
222،600 تومان
مادام‌العمر
1000
101،260 تومان
138،800 تومان
208،400 تومان
296،800 تومان
مادام‌العمر