کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
43،400 تومان
56،400 تومان
69،400 تومان
88،100 تومان
3 ماه
500
86،800 تومان
112،800 تومان
138،800 تومان
176،200 تومان
3 ماه
750
130،200 تومان
169،200 تومان
208،200 تومان
264،300 تومان
3 ماه
1000
173،600 تومان
225،600 تومان
227،600 تومان
352،400 تومان
3 ماه