کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
31،400 تومان
37،400 تومان
43،400 تومان
54،100 تومان
3 ماه
500
62،800 تومان
74،800 تومان
86،800 تومان
108،200 تومان
3 ماه
750
94،200 تومان
112،200 تومان
130،200 تومان
162،300 تومان
3 ماه
1000
125،600 تومان
149،600 تومان
173،600 تومان
216،400 تومان
3 ماه