* کلیه سفارش‌های پارافریز تنها در سطوح کیفی (نقره‌ای و طلایی) ارائه می‌شود.

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

7.500 تومان

10.500 تومان

14.500 تومان

20.500 تومان

1 ماه

500

15.000 تومان

21.000 تومان

29.000 تومان

41.000 تومان

1 ماه

750

22.500 تومان

31.500 تومان

43.500 تومان

61.500 تومان

1 ماه

1000

30.000 تومان

42.000 تومان

58.000 تومان

82.000 تومان

1 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

13.500 تومان

17.500 تومان

24.500 تومان

33.500 تومان

3 ماه

500

27.000 تومان

35.000 تومان

49.000 تومان

67.000 تومان

3 ماه

750

40.500 تومان

52.500 تومان

73.500 تومان

100.500 تومان

3 ماه

1000

54.000 تومان

70.000 تومان

98.000 تومان

134.000 تومان

3 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

21.000 تومان

28.000 تومان

38.000 تومان

52.000 تومان

1 ماه

500

42.000 تومان

56.000 تومان

76.000 تومان

104.000 تومان

1 ماه

750

63.000 تومان

84.000 تومان

114.000 تومان

156.000 تومان

1 ماه

1000

84.000 تومان

112.000 تومان

152.000 تومان

208.000 تومان

1 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

38.000 تومان

50.000 تومان

70.000 تومان

94.000 تومان

3 ماه

500

76.000 تومان

100.000 تومان

140.000 تومان

188.000 تومان

3 ماه

750

114.000 تومان

150.000 تومان

210.000 تومان

282.000 تومان

3 ماه

1000

152.000 تومان

200.000 تومان

280.000 تومان

376.000 تومان

3 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

21.500 تومان

23.500 تومان

26.500 تومان

29.500 تومان

1 ماه

500

43.000 تومان

47.000 تومان

53.000 تومان

59.000 تومان

1 ماه

750

64.500 تومان

70.500 تومان

79.500 تومان

88.500 تومان

1 ماه

1000

86.000 تومان

94.000 تومان

106.000 تومان

118.000 تومان

1 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

30.500 تومان

37.500 تومان

49.500 تومان

63.000 تومان

3 ماه

500

61.000 تومان

75.000 تومان

99.000 تومان

126.000 تومان

3 ماه

750

91.500 تومان

112.500 تومان

148.500 تومان

189.000 تومان

3 ماه

1000

122.000 تومان

150.000 تومان

198.000 تومان

252.000 تومان

3 ماه

* در حال حاضر، مالیات ارزش افزوده به تعرفه‌های مذکور افزوده نمی‌گردد.