کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

6.000 تومان

8.000 تومان

11.000 تومان

15.000 تومان

1 هفته

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

10.500 تومان

13.500 تومان

18.500 تومان

25.500 تومان

1 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

18.500 تومان

25.500 تومان

34.500 تومان

46.500 تومان

3 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

28.000 تومان

38.000 تومان

50.000 تومان

70.000 تومان

3 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

45.000 تومان

65.000 تومان

80.000 تومان

110.000 تومان

3 ماه

* تولید محتوای (انگلیسی و عربی) فقط در سطح کیفی طلایی ارائه می‌شود.

* در حال حاضر، مالیات ارزش افزوده به تعرفه‌های مذکور افزوده نمی‌شود.