کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
25،400 تومان
33،400 تومان
43،400 تومان
55،100 تومان
1 ماه
500
50،800 تومان
66،800 تومان
86،800 تومان
110،200 تومان
1 ماه
750
76،200 تومان
100،200 تومان
130،200 تومان
165،300 تومان
1 ماه
1000
101،600 تومان
133،600 تومان
173،600 تومان
220،400 تومان
1 ماه