کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
17،400 تومان
23،400 تومان
29،400 تومان
40،100 تومان
1 ماه
500
34،800 تومان
46،800 تومان
58،800 تومان
80،200 تومان
1 ماه
750
52،200 تومان
70،200 تومان
88،200 تومان
120،300 تومان
1 ماه
1000
69،600 تومان
93،600 تومان
117،600 تومان
160،400 تومان
1 ماه