ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
17،400 تومان
23،400 تومان
29،400 تومان
40،100 تومان
1 ماه
500
34،800 تومان
46،800 تومان
58،800 تومان
80،200 تومان
1 ماه
750
52،200 تومان
70،200 تومان
88،200 تومان
120،300 تومان
1 ماه
1000
69،600 تومان
93،600 تومان
117،600 تومان
160،400 تومان
1 ماه
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
25،400 تومان
33،400 تومان
43،400 تومان
55،100 تومان
1 ماه
500
50،800 تومان
66،800 تومان
86،800 تومان
110،200 تومان
1 ماه
750
76،200 تومان
100،200 تومان
130،200 تومان
165،300 تومان
1 ماه
1000
101،600 تومان
133،600 تومان
173،600 تومان
220،400 تومان
1 ماه