ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
17،050 تومان
22،575 تومان
28،070 تومان
36،900 تومان
3 ماه
500
34،100 تومان
45،150 تومان
56،140 تومان
73،800 تومان
3 ماه
750
51،150 تومان
67،725 تومان
84،210 تومان
110،700 تومان
3 ماه
1000
68،200 تومان
90،300 تومان
112،280 تومان
147،600 تومان
3 ماه
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
34،100 تومان
45،150 تومان
56،140 تومان
73،800 تومان
3 ماه
500
68،200 تومان
90،300 تومان
112،280 تومان
147،600 تومان
3 ماه
750
102،300 تومان
135،450 تومان
168،420 تومان
221،400 تومان
3 ماه
1000
136،400 تومان
180،600 تومان
224،560 تومان
295،200 تومان
3 ماه
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
62،450 تومان
79،500 تومان
96،550 تومان
116،550 تومان
3 ماه
500
124،900 تومان
159،000 تومان
193،100 تومان
233،100 تومان
3 ماه
750
187،350 تومان
238،500 تومان
289،650 تومان
349،650 تومان
3 ماه
1000
249،800 تومان
318،000 تومان
386،200 تومان
466،200 تومان
3 ماه