کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

5,250 تومان

6،975 تومان

8،750 تومان

11،400 تومان

1 هفته

500

10،500 تومان

13،950 تومان

17،500 تومان

22،800 تومان

1 هفته

750

15،750 تومان

20،925 تومان

26،250 تومان

34،200 تومان

1 هفته

1000

21،000 تومان

27،900 تومان

35،000 تومان

45،600 تومان

1 هفته

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

9،400 تومان

12،400 تومان

15،400 تومان

20،100 تومان

1 ماه

500

18،800 تومان

24،800 تومان

30،800 تومان

40،200 تومان

1 ماه

750

28،200 تومان

37،200 تومان

46،200 تومان

60،300 تومان

1 ماه

1000

37،600 تومان

49،600 تومان

61،600 تومان

80،400 تومان

1 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

17،050 تومان

22،575 تومان

28،070 تومان

36،900 تومان

3 ماه

500

34،100 تومان

45،150 تومان

56،140 تومان

73،800 تومان

3 ماه

750

51،150 تومان

67،725 تومان

84،210 تومان

110،700 تومان

3 ماه

1000

68،200 تومان

90،300 تومان

112،280 تومان

147،600 تومان

3 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

10،500 تومان

13،950 تومان

17،500 تومان

22،800 تومان

1 هفته

500

21،000 تومان

27،900 تومان

35،000 تومان

45،600 تومان

1 هفته

750

31،500 تومان

41،850 تومان

52،500 تومان

68،400 تومان

1 هفته

1000

42،000 تومان

55،800 تومان

70،000 تومان

91،200 تومان

1 هفته

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

18،800 تومان

24،800 تومان

30،800 تومان

40،200 تومان

1 ماه

500

37،600 تومان

49،600 تومان

61،600 تومان

80،400 تومان

1 ماه

750

56،400 تومان

74،400 تومان

92،400 تومان

120،600 تومان

1 ماه

1000

75،200 تومان

99،200 تومان

123،200 تومان

160،800 تومان

1 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

34،100 تومان

45،150 تومان

56،140 تومان

73،800 تومان

3 ماه

500

68،200 تومان

90،300 تومان

112،280 تومان

147،600 تومان

3 ماه

750

102،300 تومان

135،450 تومان

168،420 تومان

221،400 تومان

3 ماه

1000

136،400 تومان

180،600 تومان

224،560 تومان

295،200 تومان

3 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

62،450 تومان

 

79،500 تومان

96،550 تومان

116،550 تومان

3 ماه

500

124،900 تومان

159،000 تومان

193،100 تومان

233،100 تومان

3 ماه

750

187،350 تومان

238،500 تومان

289،650 تومان

349،650 تومان

3 ماه

1000

249،800 تومان

318،000 تومان

386،200 تومان

466،200 تومان

3 ماه

* خدمات (ترجمه انگلیسی به عربی) فقط از کیفیت طلایی به بالا ارائه می‌شود.

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

17،400 تومان

23،400 تومان

29،400 تومان

40،100 تومان

1 ماه

500

34،800 تومان

46،800 تومان

58،800 تومان

80،200 تومان

1 ماه

750

52،200 تومان

70،200 تومان

88،200 تومان

120،300 تومان

1 ماه

1000

69،600 تومان

93،600 تومان

117،600 تومان

160،400 تومان

1 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

31،400 تومان

 

37،400 تومان

43،400 تومان

54،100 تومان

3 ماه

500

62،800 تومان

74،800 تومان

86،800 تومان

108،200 تومان

3 ماه

750

94،200 تومان

112،200 تومان

130،200 تومان

162،300 تومان

3 ماه

1000

125،600 تومان

149،600 تومان

173،600 تومان

216،400 تومان

3 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

25،400 تومان

33،400 تومان

43،400 تومان

55،100 تومان

1 ماه

500

50،800 تومان

66،800 تومان

86،800 تومان

110،200 تومان

1 ماه

750

76،200 تومان

100،200 تومان

130،200 تومان

165،300 تومان

1 ماه

1000

101،600 تومان

133،600 تومان

173،600 تومان

220،400 تومان

1 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

43،400 تومان

56،400 تومان

69،400 تومان

88،100 تومان

3 ماه

500

86،800 تومان

112،800 تومان

138،800 تومان

176،200 تومان

3 ماه

750

130،200 تومان

169،200 تومان

208،200 تومان

264،300 تومان

3 ماه

1000

173،600 تومان

225،600 تومان

227،600 تومان

352،400 تومان

3 ماه

* در حال حاضر، مالیات ارزش افزوده به تعرفه‌های مذکور افزوده نمی‌شود.

* تعرفه‌های فوق مربوط به ترجمه (زمینه عمومی) است. 
سایر زمینه‌های تخصصی نیز بر اساس جدول زیر با ضریب قیمت خاص خود محاسبه می‌شود.

زمینه‌های ترجمه | دارای ضریب قیمت
زمینه ترجمه
+ ضریب هزینه
زمینه ترجمه
+ ضریب هزینه

حقوق

1.2

فلسفه

1.3

پزشکی

1.2

متون ادبی (شعر)

1.3

اسناد و قرارداد

1.3

متون ادبی (نثر)

1.1

فقه و علوم اسلامی

1.2

نفت، گاز و پتروشیمی

1.1

دامپزشکی

1.1

تاریخ

1.1

ریاضی

1.1

زبان‌شناسی

1.2

علوم سیاسی

1.2

فیزیوتراپی

1.1

هنر و فرهنگ

1.1

مهندسی ژنتیک

1.2