کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
9،400 تومان
12،400 تومان
15،400 تومان
20،100 تومان
1 ماه
500
18،800 تومان
24،800 تومان
30،800 تومان
40،200 تومان
1 ماه
750
28،200 تومان
37،200 تومان
46،200 تومان
60،300 تومان
1 ماه
1000
37،600 تومان
49،600 تومان
61،600 تومان
80،400 تومان
1 ماه