ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
5250 تومان
6،975 تومان
8،750 تومان
11،400 تومان
1 هفته
500
10،500 تومان
13،950 تومان
17،500 تومان
22،800 تومان
1 هفته
750
15،750 تومان
20،925 تومان
26،250 تومان
34،200 تومان
1 هفته
1000
21،000 تومان
27،900 تومان
35،000 تومان
45،600 تومان
1 هفته
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
10،500 تومان
13،950 تومان
17،500 تومان
22،800 تومان
1 هفته
500
21،000 تومان
27،900 تومان
35،000 تومان
45،600 تومان
1 هفته
750
31،500 تومان
41،850 تومان
52،500 تومان
68،400 تومان
1 هفته
1000
42،000 تومان
55،800 تومان
70،000 تومان
91،200 تومان
1 هفته
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
18،800 تومان
24،800 تومان
30،800 تومان
40،200 تومان
1 ماه
500
37،600 تومان
49،600 تومان
61،600 تومان
80،400 تومان
1 ماه
750
56،400 تومان
74،400 تومان
92،400 تومان
120،600 تومان
1 ماه
1000
75،200 تومان
99،200 تومان
123،200 تومان
160،800 تومان
1 ماه
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه عربی به فارسی در (کیفیت برنزی) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه عربی به فارسی: در کیفیت نقره‌ای، طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به عربی در (کیفیت برنزی) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به عربی: در کیفیت نقره‌ای، طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه روسی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه روسی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به روسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به روسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه چینی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه چینی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به چینی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به چینی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فرانسوی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فرانسوی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به فرانسوی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به فرانسوی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه آلمانی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه آلمانی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به آلمانی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به آلمانی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه ترکی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه ترکی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به ترکی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به ترکی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه انگلیسی به عربی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه انگلیسی به عربی: در کیفیت طلایی و ویژه)

مالیات ارزش افزوده به تعرفه‌های مذکور افزوده می‌شود.

ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
9،400 تومان
12،400 تومان
15،400 تومان
20،100 تومان
1 ماه
500
18،800 تومان
24،800 تومان
30،800 تومان
40،200 تومان
1 ماه
750
28،200 تومان
37،200 تومان
46،200 تومان
60،300 تومان
1 ماه
1000
37،600 تومان
49،600 تومان
61،600 تومان
80،400 تومان
1 ماه
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
10،500 تومان
13،950 تومان
17،500 تومان
22،800 تومان
1 هفته
500
21،000 تومان
27،900 تومان
35،000 تومان
45،600 تومان
1 هفته
750
31،500 تومان
41،850 تومان
52،500 تومان
68،400 تومان
1 هفته
1000
42،000 تومان
55،800 تومان
70،000 تومان
91،200 تومان
1 هفته
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
18،800 تومان
24،800 تومان
30،800 تومان
40،200 تومان
1 ماه
500
37،600 تومان
49،600 تومان
61،600 تومان
80،400 تومان
1 ماه
750
56،400 تومان
74،400 تومان
92،400 تومان
120،600 تومان
1 ماه
1000
75،200 تومان
99،200 تومان
123،200 تومان
160،800 تومان
1 ماه
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه عربی به فارسی در (کیفیت برنزی) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه عربی به فارسی: در کیفیت نقره‌ای، طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به عربی در (کیفیت برنزی) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به عربی: در کیفیت نقره‌ای، طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه روسی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه روسی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به روسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به روسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه چینی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه چینی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به چینی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به چینی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فرانسوی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فرانسوی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به فرانسوی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به فرانسوی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه آلمانی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه آلمانی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به آلمانی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به آلمانی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه ترکی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه ترکی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به ترکی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به ترکی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه انگلیسی به عربی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه انگلیسی به عربی: در کیفیت طلایی و ویژه)

مالیات ارزش افزوده به تعرفه‌های مذکور افزوده می‌شود.

ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
17،050 تومان
22،575 تومان
28،070 تومان
36،900 تومان
3 ماه
500
34،100 تومان
45،150 تومان
56،140 تومان
73،800 تومان
3 ماه
750
51،150 تومان
67،725 تومان
84،210 تومان
110،700 تومان
3 ماه
1000
68،200 تومان
90،300 تومان
112،280 تومان
147،600 تومان
3 ماه
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
10،500 تومان
13،950 تومان
17،500 تومان
22،800 تومان
1 هفته
500
21،000 تومان
27،900 تومان
35،000 تومان
45،600 تومان
1 هفته
750
31،500 تومان
41،850 تومان
52،500 تومان
68،400 تومان
1 هفته
1000
42،000 تومان
55،800 تومان
70،000 تومان
91،200 تومان
1 هفته
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
18،800 تومان
24،800 تومان
30،800 تومان
40،200 تومان
1 ماه
500
37،600 تومان
49،600 تومان
61،600 تومان
80،400 تومان
1 ماه
750
56،400 تومان
74،400 تومان
92،400 تومان
120،600 تومان
1 ماه
1000
75،200 تومان
99،200 تومان
123،200 تومان
160،800 تومان
1 ماه
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه عربی به فارسی در (کیفیت برنزی) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه عربی به فارسی: در کیفیت نقره‌ای، طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به عربی در (کیفیت برنزی) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به عربی: در کیفیت نقره‌ای، طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه روسی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه روسی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به روسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به روسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه چینی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه چینی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به چینی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به چینی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فرانسوی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فرانسوی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به فرانسوی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به فرانسوی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه آلمانی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه آلمانی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به آلمانی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به آلمانی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه ترکی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه ترکی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به ترکی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به ترکی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
برای ویرایش/افزودن محتوا روی دکمه Edit Content کلیک کنید.

مالیات ارزش افزوده به تعرفه‌های مذکور افزوده می‌شود.

ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
25،315 تومان
34،700 تومان
52،100 تومان
74،200 تومان
مادام‌العمر
500
50،630 تومان
69،400 تومان
104،200 تومان
148،400 تومان
مادام‌العمر
750
75،945 تومان
104،100 تومان
156،300 تومان
222،600 تومان
مادام‌العمر
1000
101،260 تومان
138،800 تومان
208،400 تومان
296،800 تومان
مادام‌العمر
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
10،500 تومان
13،950 تومان
17،500 تومان
22،800 تومان
1 هفته
500
21،000 تومان
27،900 تومان
35،000 تومان
45،600 تومان
1 هفته
750
31،500 تومان
41،850 تومان
52،500 تومان
68،400 تومان
1 هفته
1000
42،000 تومان
55،800 تومان
70،000 تومان
91،200 تومان
1 هفته
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
18،800 تومان
24،800 تومان
30،800 تومان
40،200 تومان
1 ماه
500
37،600 تومان
49،600 تومان
61،600 تومان
80،400 تومان
1 ماه
750
56،400 تومان
74،400 تومان
92،400 تومان
120،600 تومان
1 ماه
1000
75،200 تومان
99،200 تومان
123،200 تومان
160،800 تومان
1 ماه
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه عربی به فارسی در (کیفیت برنزی) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه عربی به فارسی: در کیفیت نقره‌ای، طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به عربی در (کیفیت برنزی) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به عربی: در کیفیت نقره‌ای، طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه روسی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه روسی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به روسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به روسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه چینی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه چینی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به چینی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به چینی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فرانسوی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فرانسوی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به فرانسوی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به فرانسوی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه آلمانی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه آلمانی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به آلمانی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به آلمانی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه ترکی به فارسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه ترکی به فارسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فارسی به ترکی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فارسی به ترکی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
برای ویرایش/افزودن محتوا روی دکمه Edit Content کلیک کنید.