ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
5250 تومان
6،975 تومان
8،750 تومان
11،400 تومان
1 هفته
500
10،500 تومان
13،950 تومان
17،500 تومان
22،800 تومان
1 هفته
750
15،750 تومان
20،925 تومان
26،250 تومان
34،200 تومان
1 هفته
1000
21،000 تومان
27،900 تومان
35،000 تومان
45،600 تومان
1 هفته
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
10،500 تومان
13،950 تومان
17،500 تومان
22،800 تومان
1 هفته
500
21،000 تومان
27،900 تومان
35،000 تومان
45،600 تومان
1 هفته
750
31،500 تومان
41،850 تومان
52،500 تومان
68،400 تومان
1 هفته
1000
42،000 تومان
55،800 تومان
70،000 تومان
91،200 تومان
1 هفته
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه انگلیسی به عربی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه انگلیسی به عربی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه عربی در (کیفیت برنزی) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه عربی: در کیفیت نقره‌ای، طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه روسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه روسی : در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه چینی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه چینی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فرانسوی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فرانسوی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه آلمانی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه آلمانی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه ترکی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه ترکی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
9،400 تومان
12،400 تومان
15،400 تومان
20،100 تومان
1 ماه
500
18،800 تومان
24،800 تومان
30،800 تومان
40،200 تومان
1 ماه
750
28،200 تومان
37،200 تومان
46،200 تومان
60،300 تومان
1 ماه
1000
37،600 تومان
49،600 تومان
61،600 تومان
80،400 تومان
1 ماه
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
17،400 تومان
23،400 تومان
29،400 تومان
40،100 تومان
1 ماه
500
34،800 تومان
46،800 تومان
58،800 تومان
80،200 تومان
1 ماه
750
52،200 تومان
70،200 تومان
88،200 تومان
120،300 تومان
1 ماه
1000
69،600 تومان
93،600 تومان
117،600 تومان
160،400 تومان
1 ماه
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
25،400 تومان
33،400 تومان
43،400 تومان
55،100 تومان
1 ماه
500
50،800 تومان
66،800 تومان
86،800 تومان
110،200 تومان
1 ماه
750
76،200 تومان
100،200 تومان
130،200 تومان
165،300 تومان
1 ماه
1000
101،600 تومان
133،600 تومان
173،600 تومان
220،400 تومان
1 ماه
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه روسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه روسی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه چینی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه چینی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فرانسوی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فرانسوی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه آلمانی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه آلمانی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه ترکی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه ترکی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
17،050 تومان
22،575 تومان
28،070 تومان
36،900 تومان
3 ماه
500
34،100 تومان
45،150 تومان
56،140 تومان
73،800 تومان
3 ماه
750
51،150 تومان
67،725 تومان
84،210 تومان
110،700 تومان
3 ماه
1000
68،200 تومان
90،300 تومان
112،280 تومان
147،600 تومان
3 ماه
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
34،100 تومان
45،150 تومان
56،140 تومان
73،800 تومان
3 ماه
500
68،200 تومان
90،300 تومان
112،280 تومان
147،600 تومان
3 ماه
750
102،300 تومان
135،450 تومان
168،420 تومان
221،400 تومان
3 ماه
1000
136،400 تومان
180،600 تومان
224،560 تومان
295،200 تومان
3 ماه
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
62،450 تومان
79،500 تومان
96،550 تومان
116،550 تومان
3 ماه
500
124،900 تومان
159،000 تومان
193،100 تومان
233،100 تومان
3 ماه
750
187،350 تومان
238،500 تومان
289،650 تومان
349،650 تومان
3 ماه
1000
249،800 تومان
318،000 تومان
386،200 تومان
466،200 تومان
3 ماه
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
31،400 تومان
37،400 تومان
43،400 تومان
54،100 تومان
3 ماه
500
62،800 تومان
74،800 تومان
86،800 تومان
108،200 تومان
3 ماه
750
94،200 تومان
112،200 تومان
130،200 تومان
162،300 تومان
3 ماه
1000
125،600 تومان
149،600 تومان
173،600 تومان
216،400 تومان
3 ماه
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
43،400 تومان
56،400 تومان
69،400 تومان
88،100 تومان
3 ماه
500
86،800 تومان
112،800 تومان
138،800 تومان
176،200 تومان
3 ماه
750
130،200 تومان
169،200 تومان
208،200 تومان
264،300 تومان
3 ماه
1000
173،600 تومان
225،600 تومان
227،600 تومان
352،400 تومان
3 ماه
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
39،100 تومان
51،240 تومان
64،380 تومان
82،700 تومان
3 ماه
500
78،200 تومان
102،480 تومان
128،760 تومان
165،400 تومان
3 ماه
750
117،300 تومان
153،720 تومان
193،140 تومان
248،100 تومان
3 ماه
1000
156،400 تومان
204،960 تومان
257،520 تومان
330،800 تومان
3 ماه
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
59،100 تومان
76،320 تومان
94،565 تومان
114،940 تومان
3 ماه
500
118،200 تومان
152،640 تومان
189،130 تومان
229،880 تومان
3 ماه
750
177،300 تومان
228،960 تومان
283،695 تومان
344،820 تومان
3 ماه
1000
236،400 تومان
305،280 تومان
378،260 تومان
459،760 تومان
3 ماه
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
62،800 تومان
80،420 تومان
98،660 تومان
120،930 تومان
3 ماه
500
125،600 تومان
160،840 تومان
197،320 تومان
241،860 تومان
3 ماه
750
188،400 تومان
241،260 تومان
295،980 تومان
362،790 تومان
3 ماه
1000
251،200 تومان
321،680 تومان
394،640 تومان
483،720 تومان
3 ماه
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
89،800 تومان
114،792 تومان
139،423 تومان
171،100 تومان
3 ماه
500
179،600 تومان
229،584 تومان
278،846 تومان
342،200 تومان
3 ماه
750
269،400 تومان
344،376 تومان
418،269 تومان
513،300 تومان
3 ماه
1000
359،200 تومان
459،168 تومان
557،692 تومان
684،400 تومان
3 ماه
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
در حال بروز رسانی تعرفه‌ها ...
ویرایش محتوا
در حال بروز رسانی تعرفه‌ها ...
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
در حال بروز رسانی تعرفه‌ها ...
ویرایش محتوا
در حال بروز رسانی تعرفه‌ها ...
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
در حال بروز رسانی تعرفه‌ها ...
ویرایش محتوا
در حال بروز رسانی تعرفه‌ها ...
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
برای ویرایش/افزودن محتوا روی دکمه Edit Content کلیک کنید.
ویرایش محتوا
برای ویرایش/افزودن محتوا روی دکمه Edit Content کلیک کنید.
ویرایش محتوا
برای ویرایش/افزودن محتوا روی دکمه Edit Content کلیک کنید.
ویرایش محتوا
برای ویرایش/افزودن محتوا روی دکمه Edit Content کلیک کنید.
ویرایش محتوا
برای ویرایش/افزودن محتوا روی دکمه Edit Content کلیک کنید.
ویرایش محتوا
برای ویرایش/افزودن محتوا روی دکمه Edit Content کلیک کنید.
ویرایش محتوا
برای ویرایش/افزودن محتوا روی دکمه Edit Content کلیک کنید.
در حال بروز رسانی تعرفه‌ها ...

مالیات ارزش افزوده به تعرفه‌های مذکور افزوده می‌شود.