سه‌شنبه 29 خرداد 1403

سه‌شنبه 29 خرداد 1403

هزینه ویراستاری تخصصی

قیمت ویرایش تخصصی   |  سطوح مختلف کیفیت و حساسیت تحویل

در این صفحه می‌توانید هزینه ویراستاری تخصصی سفارش‌ها را بر اساس سطوح مختلف کیفیت و حساسیت تحویل مشاهده کنید:

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

3.500 تومان

5.500 تومان

9.500 تومان

12.500 تومان

1 هفته

500

7.000 تومان

11.000 تومان

19.000 تومان

25.000 تومان

1 هفته

750

10.500 تومان

16.500 تومان

28.500 تومان

37.500 تومان

1 هفته

1000

14.000 تومان

22.000 تومان

38.000 تومان

50.000 تومان

1 هفته

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

6.500 تومان

9.500 تومان

15.500 تومان

21.500 تومان

1 ماه

500

13.000 تومان

19.000 تومان

31.000 تومان

43.000 تومان

1 ماه

750

19.500 تومان

28.500 تومان

46.500 تومان

64.500 تومان

1 ماه

1000

26.000 تومان

38.000 تومان

62.000 تومان

86.000 تومان

1 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

12.500 تومان

16.500 تومان

23.500 تومان

31.500 تومان

3 ماه

500

25.000 تومان

33.000 تومان

47.000 تومان

63.000 تومان

3 ماه

750

37.500 تومان

49.500 تومان

70.500 تومان

94.500 تومان

3 ماه

1000

50.000 تومان

66.000 تومان

94.000 تومان

126.000 تومان

3 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

7.000 تومان

9.000 تومان

14.000 تومان

19.000 تومان

1 هفته

500

14.000 تومان

18.000 تومان

24.000 تومان

38.000 تومان

1 هفته

750

21.000 تومان

27.000 تومان

42.000 تومان

57.000 تومان

1 هفته

1000

28.000 تومان

36.000 تومان

56.000 تومان

76.000 تومان

1 هفته

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

13.000 تومان

18.000 تومان

25.500 تومان

34.500 تومان

1 ماه

500

26.000 تومان

38.000 تومان

51.000 تومان

69.000 تومان

1 ماه

750

39.000 تومان

54.000 تومان

76.500 تومان

103.500 تومان

1 ماه

1000

52.000 تومان

72.000 تومان

102.500 تومان

138.000 تومان

1 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

25.000 تومان

33.000 تومان

45.000 تومان

59.000 تومان

3 ماه

500

50.000 تومان

66.000 تومان

90.000 تومان

118.000 تومان

3 ماه

750

75.000 تومان

99.000 تومان

135.000 تومان

177.000 تومان

3 ماه

1000

100.000 تومان

132.000 تومان

180.000 تومان

236.000 تومان

3 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

10.500 تومان

15.500 تومان

22.500 تومان

31.500 تومان

1 هفته

500

21.000 تومان

31.000 تومان

45.000 تومان

63.000 تومان

1 هفته

750

31.500 تومان

46.500 تومان

67.500 تومان

94.500 تومان 

1 هفته

1000

42.000 تومان

62.000 تومان

90.000 تومان

126.000 تومان

1 هفته

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

19.500 تومان

27.500 تومان

38.500 تومان

54.500 تومان

1 ماه

500

39.000 تومان

55.000 تومان

77.000 تومان

109.000 تومان

1 ماه

750

58.500 تومان

82.500 تومان

115.500 تومان

163.500 تومان

1 ماه

1000

78.000 تومان

110.000 تومان

154.000 تومان

218.000 تومان

1 ماه

کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی

250

37.500 تومان

50.500 تومان

70.500 تومان

97.500 تومان

3 ماه

500

75.000 تومان

101.000 تومان

141.000 تومان

195.000 تومان

3 ماه

750

112.500 تومان

151.500 تومان

211.500 تومان

292.500 تومان

3 ماه

1000

150.000 تومان

202.000 تومان

282.000 تومان

390.000 تومان

3 ماه

* در حال حاضر، مالیات ارزش افزوده به تعرفه‌های مذکور افزوده نمی‌شود.